Berikut ini adalah daftar urutan lengkap surah Al-Qura’an 30 Juz sesuai dengan urutan mushaf utsmani :

No.Nama SuratJumlah Ayat
1 Al Fatihah    الفاتحة7
2Al Baqarah  =  البقرة286
3Ali Imran  =  آل عمران200
4An Nisaa  =  النساء176
5Al Maidah  =  المائدة120
6Al An’am  =  الأنعام165
7Al A’raf  =  الأعراف206
8Al Anfaal  =  الأنفال75
9At Taubah  =  التوبة129
10Yunus  =  يونس109
11Huud  =  هود123
12 Yusuf  =  يوسف111
13Ar Ra’du  =  الرعد43
14Ibrahim  =  ابراهيم52
15Al Hijr  =  الحجر99
16An Nahl  =  النحل128
17Al Israa’   =  الإسراء111
18Al Kahfi  =  الكهف110
19Maryam  =  مريم98
20Thaahaa  =  طه135
21Al Anbiyaa  =  الأنبياء112
22Al Hajj  =  الحج78
23Al Mu’minun  =  المؤمنون118
24An Nuur  =  النور64
25 Al Furqaan  =  الفرقان77
26Asy Syu’ara  =  الشعراء227
27An Naml  =  النمل93
28Al Qashash  =  القصص88
29Al ‘Ankabut  =   العنكبوت69
30Ar Ruum  =  الروم60
31Luqman  =  لقمان34
32As Sajdah  =  السجدة30
33Al Ahzab  =  الأحزاب73
34Saba’  =  سبإ54
35Faathir  =  فاطر45
36Yaa Siin  =  يس83
37Ash Shaaffat  =  الصافات182
38Shaad  =  ص88
39Az Zumar  =  الزمر75
40Al Ghaafir  =  غافر85
41Al Fushilat  =  فصلت54
42Asy Syuura  =  الشورى53
43Az Zukhruf  =  الزخرف89
44Ad Dukhaan  =  الدخان59
45Al Jaatsiyah  =  الجاثية37
46Al Ahqaaf  =  الأحقاف35
47Muhammad  =  محمد38
48Al Fath  =  الفتح29
49Al Hujuraat  =  الحجرات18
50Qaaf  =  ق45
51Adz Dzaariyaat  =  الذاريات60
52Ath Thuur  =  الطور49
53An Najm  =  النجم62
54Al Qamar  = القمر55
55Ar Rahmaan  =  الرحمن78
56Al Waaqi’ah  =  الواقعة96
57Al Hadiid  =  الحديد29
58Al Mujaadalah  =  المجادلة22
59Al Hasyr  =  الحشر24
60Al Mumtahanah  =  الممتحنة13
61Ash Shaff  =  الصف14
62Al Jumuah  =  الجمعة11
63Al Munafiqun  =  المنافقون11
64Ath Taghabun  =  التغابن18
65Ath Thalaaq  =  الطلاق12
66At Tahrim  =  التحريم12
67Al Mulk  =  الملك30
68Al Qalam  =  القلم52
69 Al Haaqqah  =  الحاقة52
70Al Ma’aarij  =  المعارج44
71Nuh  =  نوح28
72Al Jin  =  الجن28
73Al Muzammil  =  المزمل20
74Al Muddastir  =  المدثر56
75Al Qiyaamah  =  القيامة40
76Al Insaan  =  الانسان31
77Al Mursalaat  =  المرسلات50
78An Naba’  =  النبإ40
79An Naazi’at  =  النازِعات46
80‘Abasa  =  عبس42
81At Takwir  =  التكوير29
82Al Infithar  =  الإنفطار19
83Al Muthaffifin  =  المطففين36
84Al Insyiqaq  =  الإنشقاق25
85Al Buruuj  =  البروج22
86Ath Thariq  =  الطارق17
87Al A’laa  =  الأعلى19
88Al Ghaasyiah  =  الغاشية26
89Al Fajr  = الفجر30
90Al Balad  =  البلد20
91Asy Syams  =  الشمس15
92Al Lail  =  الليل21
93Adh Dhuhaa =  الضحى11
94Asy Syarh  =  الشرح8
95At Tiin  =  التين8
96Al ‘Alaq  =  العلق19
97Al Qadr  =  القدر5
98Al Bayyinah  =  البينة8
99Az Zalzalah  =  الزلزلة8
100Al ‘Aadiyah  =  العاديات11
101Al Qaari’ah  =  القارعة11
102At Takaatsur  = التكاثر8
103Al ‘Ashr  = العصر3
104Al Humazah  =  الهمزة9
105Al Fiil  =  الفيل5
106Quraisy  =  قريش4
107Al Maa’uun  =  الماعون7
108Al Kautsar  =  الكوثر3
109Al Kafirun  =  الكافرون6
110An Nashr  =  النصر3
111Al Lahab  =  اللهب5
112Al Ikhlash  =  الإخلاص4
113Al Falaq  =  الفلق5
114An Naas  =  الناس6

Write A Comment